Vilkår for bruk av Make AS sine tjenester

Avtalen gjelder Kundens abonnement, en eller flere av Makes tjenester (Tjenesten), som Kunden kan benytte til kommunikasjon med Kundens kontakter (Mottaker). Tjenesten kan også omfatte statistikk vedrørende Mottakers respons på kommunikasjonen, samt mulighet for publisering mot ulike kanaler på internett.

Avtalen inngås mellom Kunden og Make AS, org.nr. 993 555 002 (Make). Ved å ta i bruk Tjenesten(e), aksepterer Kunden denne avtalen. Mislighold av avtalen vil kunne medføre at Make stenger Kundens tilgang til Tjenesten. Spørsmål om bruksvilkårene skal sendes til support@make.as

1. Kundens plikter

 • Kunden må være et foretak (org.nr.) og foretaket skal oppgi de opplysningene som er nødvendig for å bli registrert som Kunde hos Make.
 • Kunder registrert av «bots» eller ved hjelp av andre automatiserte metoder er ikke tillatt.
 • Den som benytter Tjenesten på vegne av Kunden må være over 18 år.
 • Tjenesten kan kun benyttes av det foretaket som er registrert som Kunde, og Kunden kan ikke benytte Tjenesten som en del av en leveranse til andre foretak eller personer.
 • Kunden er ansvarlig for sikkerhet knyttet til Kundens brukernavn og passord for pålogging til Tjenesten.
 • Kunden er ansvarlig for at alt innhold som sendes av Tjenesten er lovlig og anstendig, og at Tjenesten bare benyttes til lovlige formål.
 • Kunden skal følge Makes retningslinjer for antispam. Se retningslinjer for Antispam her: www.make.as/antispam
 • Kundens abonnement er begrenset til en rett til å bruke Tjenesten slik den er beskrevet av Make.

2. Betaling

 • Faste og løpende lisenser forhåndsbetales for en periode på enten 1, 6 eller 12 mnd.
 • Løpende lisens kan sies opp helt frem til utløpsdato for eksisterende periode. Dersom oppsigelse ikke er mottatt før utløpsdato fornyes lisensen automatisk med samme periodelengde.
 • Faktura sendes ut elektronisk til den e-postadressen som Kunden har registrert på sin konto. Alle priser er eks. mva.
 • Ved oppgradering i løpet av en løpende lisensperiode starter ny periode av samme lengde og Kunden godskrives vederlaget for den gjenværende tiden av tidligere periode.
 • Ved oppsigelse eller nedgradering i løpet av en periode godskrives Kunden ikke vederlaget for den gjenværende tiden av Kundens eksisterende periode.

3. Ansvar og risiko vedrørende Tjenesten

 • Tjenesten leveres ”som den er”, og Kundens bruk av Tjenesten skjer på egen risiko.
 • Make kan ikke holdes erstatningsansvarlig, verken for direkte eller indirekte tap, somskyldes bruk av Tjenesten, eller manglende mulighet til å bruke Tjenesten.
 • Makes mangelsansvar for feil ved Tjenesten, eller at Kunden ikke kan benytte Tjenesten som forutsatt, er begrenset til å tilbakeføre vederlaget for den gjenværende tiden av Kundens abonnement.
 • Ved overskridelse av tildelt lagringsplass kan Make deaktivere Kundens tilgang til Tjenesten.
 • Kunden skal holde Make skadesløs for krav fra Mottaker eller andre tredjemenn der kravet skriver seg fra Kundens bruk av Tjenesten.

4. Oppsigelse og nedgradering

 • Kunden kan når som helst nedgradere eller si opp konto. Endringen vil tre i kraft fra utløpet av eksisterende periode.
 • Make kan si opp konto med virkning fra 3 måneder etter at varsel er gitt.
 • Dersom Kunden misligholder denne avtalen (herunder, men ikke begrenset til at Kunden benytter Tjenesten til ulovlige eller upassende utsendelser og publiseringer), kan Make si opp abonnementet med umiddelbar virkning.
 • Nedgradering av konto kan føre til tap av innhold, funksjoner eller kapasitet i Tjenesten.
 • Oppsigelse vil medføre sletting av Kundens konto. All informasjon som f.eks. nyhetsbrev, statistikk, opplysninger om Mottaker osv. vil bli slettet når Kundens konto slettes. En slettet konto kan ikke gjenopprettes.

5. Forholdet til personopplysningsloven (pol.)

 • Make og Kunden forplikter seg til å ivareta Mottakers rettigheter i henhold til personopplysningsloven (pol.).
 • Det er Kunden som er behandlingsansvarlig, jf. pol. § 2, og det er Kunden som har ansvar for gyldig behandlingsgrunnlag (samtykke) fra Mottaker. Behandlingsgrunnlaget må omfatte kommunikasjon med Mottaker, samt eventuell statistikk og publisering.
 • Make er databehandler, jf. pol. § 2, og databehandleravtalen mellom Kunden og Make AS opprettes i Tjenesten. Er det Kundens egen databehandleravtale som er inngått, er det denne som gjelder for databehandlingen Make gjør. For databehandlingen gjelder blant annet følgende:
  • Make kan ikke behandle opplysninger om Mottaker på annen måte enn det Kunden bestemmer. Aktuelle opplysninger er Mottakers navn og e-postadresse, samt andre opplysninger om Mottaker som Kunden registrerer på sin konto i Tjenesten.
  • Make kan ikke benytte de opplysningene om Mottaker som Kunden registrerer på sin konto i Tjenesten på annen måte enn å arkivere opplysningene på Kundens konto, samt at Tjenesten gjør opplysningene tilgjengelig for Kunden.
  • Kunden kan når som helst bestemme at Make uten opphold skal endre eller slette opplysninger om én, flere eller alle Mottakere.
  • Det er Kundens ansvar å følge opp henvendelser fra Mottaker. Eventuelle henvendelser fra Mottaker som Make mottar, vil Make oversende til Kunden så snart som praktisk mulig.
  • Kundens bruk av Tjenesten kan medføre at opplysninger om Mottaker overføres ukryptert.
  • Make benytter underleverandører som tilbyr nødvendig maskinvare, programvare, nettverks- og lagringsteknologi, samt annen teknologi nødvendig for å kjøre Tjenesten. Make skal ikke tillate at underleverandørene gis rett til bruk av opplysninger om Mottaker utover mulig innsyn som følge av underleverandørens leveranse til Make. Kunden kan be om at Make redegjør for hvilke underleverandører som benyttes.
 • Kunden forplikter seg til ikke å importere data om sine mottakere som kan kategoriseres som sensitive personopplysninger, jf gdpr art 9. Hvis kunden ønsker behandlet sensitive personopplysninger, må det i forkant av bruken tegnes en egen avtale om det.
 • Ved brudd på bestemmelser som følger av personopplysningsloven eller personvernforordningen, som kan henføres til Leverandørens forhold, gjelder følgende:
 Make AS ansvar er begrenset til direkte tap, og samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer den årlige betalte lisensen ekskl. merverdiavgift. Kunden skal utover forannevnte holde Make AS skadesløs for ethvert krav fra tredjepart, og/eller sanksjon (f.eks. overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt) fra offentlig myndighet som relaterer seg til Leverandørens brudd på personvernforordningen.

6. Annet

 • Make har rett til å endre vilkårene i denne avtalen. Fortsatt bruk etter at Make har varslet om endringene innebærer Kundens aksept av endringene.
 • Denne avtalen består frem til den sies opp av en av partene, og uansett frem til Make har slettet alle opplysninger om Mottaker.
 • Dersom Make unnlater å gjøre gjeldende en rett etter denne avtalen, skal dette ikke forstås som at Make har gitt avkall på retten.
 • Denne avtalen reguleres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.